Seyyid Mehmed bin Halîl

Bursalı olan Seyyid Mehmed bin Halîl, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş, ayrıca aklâm-ı sitte dersleri almışsa da, hocasının kimliği tesbit edilememiştir. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olarak, Bursa’nın muhtelif medreselerinde görev yapmıştır. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Bursa’nın nâmlı hâfızlarından olduğu bilinen Seyyid Mehmed bin Halîl’in H. 1204/M. 1789-1790 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i özel koleksiyondadır. H. 1209/M. 1784 senesinde nesihle istinsâh ettiği Kösec Ahmed Efendi’nin Silsiletü’l-hâcegân adlı eseri de Emel Esin Kütüphânesi’nde olup meşgalesinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgul olduğuna işâret etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

EEKYK, ss. 129-130.

 

 

İsmail Orman, 7 haziran 2018