Ârifî Eyyûb Efendi

Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1271/M. 1854-1855 ve İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde de tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’leri bulunan Ârifî Eyyûb Efendi, hüsn-i hattı evvelâ Mustafa Râkım Efendi’nin şâkird-i hassı Mehmed Hâşim Efendi’den görmüş, onun vefâtından sonra da Kastamonulu Seyyid Mehmed Hilmî Efendi’ye devâm ederek icâzet almıştır.

Ömrünü mesâhif-i şerîfe ve delâ’il-i münîfe ve sâ’ir nüsha-i mübârekenin tahrîrine hasreden hüner-verândan olduğu anlaşılan Ârifî Eyyûb Efendi’nin terceme-i hâli, vefât tarihi ve medfeni gibi meçhûldür.

 

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, s. 393; İÜKAYK, s. 90

 

İsmail Orman, 14 ocak 2018