Trabzonî Ahmed Hâlim Efendi

Trabzonî Ahmed Hâlim Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Memleketinde kitâbetle meşgul olan mahallî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Oğlu Trabzonî Alî Şükrî Efendi‘yi değerli bir hattat olarak yetiştirmiş olup hafîdi Mehmed İlmî Efendi ile onun oğlu İsmâ’il Hakkî Altunbezer, hattatlığı bir â’ile mesleği hâline getirmişlerdir. Öte yandan Altunbezer’in, beş kuşaktır hattatlıkla iştigâl eden bir â’ileye mensub olduğunu beyân etmesine bakılırsa, onun babası da hattat idi. Ancak ismi ve terceme-i-hâli mukayyed değildir.

 

 

İsmail Orman, 21 nisan 2018