Kazasker Dâmâdı Abdurrahmân Efendi

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin değerli tilmizlerinden olmakla beraber hayatına dâ’ir fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hocasının takdîrini kazandığından kızı Emîne Hanım’a nâmzet olup bilahâre evlenmiş ve bu münâsebetle “Kazasker Dâmâdı Abdurrahmân Efendi” ismiyle yâd edilmiştir.

Eğitimini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olan Kazasker Dâmâdı Abdurrahmân Efendi, kayınpederinin kazaskerliğinde devriyye mevâlîsinden olarak Anadolu’da muhtelif menâsıba nâ’il olmuştur. Bu hâl üzere iken taşrada vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Özel koleksiyonda bulunan celî sülüs levhasından Kazasker Efendi’nin şâkirdliğine bî-hakkında lâyık hattâtînden olduğunu isbât eyleyen Kazasker Dâmâdı Abdurrahmân Efendi’nin başkaca eserine tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 9 nisan 2018