Derviş Mustafa Hulûsî Efendi

Bahriyye-i Şâhâne ferîkanından iken H. 1266/M. 1850 senesinde vefât eden İzmirli Mîr-ahûrîzâde Hasan Paşa’nın oğlu olan Derviş Mustafa Hulûsî Efendi, muhtemelen doğum yeri olan Çeşme Kasabası’nda mûkîm meşâyihden Ahmed Efendi’nin müridânından, derviş-meşreb bir zât idi. Babasının sâyesinde fevkalade bir tahsîl gördüğü anlaşılmakla beraber, hocalarının kimliği ma’lûm değildir. Burada tasavvuf ve hüsn-i hat ile meşgul iken vefât ettiği sanılmaktadır

Neşredilen H. 1265/M. 1849 tarihli celî sülüs tekke levhâsından vasat hattatlardan olduğu anlaşılan Derviş Mustafa Hulûsî Efendi’nin, H. 1255/M. 1839 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Derviş Sâdık’ın Risâle-i Mergûbe adlı eseri de Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’ndedir.

 

 

Kaynakça

TSTYK, I, s. 69.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018