Çubukçu Alî Vasfî Efendi

Çubukçu esnâfından Halîl Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Baba mesleğini devam ettirmiş olduğundan “Çubukçu Alî Vasfî Efendi” nâmıyla ma’rûftur. Zana’âtla meşgul iken hüsn-i hatta heves ile Şeyh Mehmed Tâ’ib Efendi’den aklâm-ı sitte meşketmiş, icâzetini aldıktan sonra bir hayli eser kaleme almıştır. Lâkin bunları kendi nefsi için yazıp hiçbirini satmamış olduğunu Müstakîmzâde nakleder.

Tuhfe-i Hattâtîn’e göre H. 1189/M. 1774-1775 senesi dolaylarında vefât ederek Edirnekapısı hâricinde, Bayrampaşa nâm mahâle defnedilmiş olan Çubukçu Alî Vasfî Efendi’nin mezarı bugün mevcut değildir. Neşretmiş olduğumuz H. 1175/M. 1760-1761 ve H. 1179/M. 1764-1765 tarihli kıt‘aları sülüs ve nesihte mâhir bir hattat olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 315; Kebecizâde; Nişantaşı Müzayede, 12 Mayıs 2011, s. 140.

 

 

İsmail Orman, 5 mayıs 2018