Alî Zihnî Efendi

İstanbullu olan Alî Zihnî Efendi, rüşdî tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn şâkirdânından olmuş, bu esnâda Mühendishâne’nin hüsn-i hat mu’allimi Osman Rüşdî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1260/M. 1844 senesinde icâzet almıştır. Topkapı Sarayı Müzesi’nde yine aynı tarihli celî sülüs ile yazılmış “Yâ Alî” levhası bulunan hattatın sonraki ahvâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Mir’ât-ı Hattâtîn; Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018