Ahmed Enîsî Dede

İzmit’ten olup genç yaşta iken mevlevîliğe intisâb ederek, evvelâ Konya ve ardından Mısır’a göçmüş olan Ahmed Enîsî Dede, Kahire Mevlevîhânesi Şeyhi Abdullah Enîsî Dede’ye “köçek” olmuş, bir yandan sülûkunu tamamlarken, diğer yandan mürşîdinden aklâm-ı sitte ve ta’lik dersleri almıştır.

Mürşîdinin H. 1159/M. 1746 yılındaki vefâtından sonra meşihâta geçen biraderi Mustafâ Dede’nin teveccühünü kazanmakla dâmâdı dahi olan Ahmed Enîsî Dede, kayınpederinin vefâtından sonra “iltimâs-ı ehl-i belde ile” mevlevîhânenin meşihâtını devralmıştır.

Ulûm-ı Arabiyye vü Fârisiyye’de dahi kâmil ve esrâr-ı tarîka-i Mevlânâ’ya vâsıl” olan Ahmed Enîsî Dede, H. 1202/M. 1787-1788 senesinde ber-hayat idi. Tesbit edilemeyen bir tarihte vefât etmiş ve dergâhın hazîresine defnedilmişse de, mezarı mevcud değildir. Tarihsiz bir mushâf-ı şerîfi özel koleksiyonda bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 646; Nişantaşı Müzayede, 20 Kasım 2013; Meşhur Hattatlar, s. 140.

 

 

İsmail Orman, 19 nisan 2018